מכרז מסגרת פומבי מס' 02/2023

מכרז מסגרת פומבי מס' 02/2023

המועצה המקומית כאבול 

מכרז מסגרת פומבי מס' 02/2023


הזמנה להציע הצעות 

תשתיות ורכישות ציוד עבור בתי ספר 

 המועצה המקומית כאבול  ("המועצה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות תשתיות ורכישות ציוד עבור בתי ספר 

בחירת הזוכה במכרז תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

אין בפרסום המכרז משום התחייבות של המועצה להזמין את השירותים ו/או העבודות נשוא המכרז.

המציע ישתתף בסיור חובה בתאריך: 12/03/2023 שעה: 10:30 במשרד מחלקת החינוך במעוצה. 

המציע ירכוש את המכרז בעלות של 2,000₪ רכישת המכרז תתאפשר במשרדי המעוצה החל מיום 05/03/2023.

הגשת שאלות ההבהרה עד 15/03/2023  שעה: 12:00 מענה ההבהרות יהיה עד 19/03/2023 שעה: 12:00

על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, במסירה ידנית (לא בדואר), כל זאת לא יאוחר ועד ליום 22/03/2023 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים במועצה הנמצאת בלשכת מזכיר המועצה. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.


מועצה מקומית כאבול