הארכת מועד הגשה מועד סיור קבלנים. מכרז מס' 01.2021- התייעלות אנרגטית בתי ספר מועצה מקומית כאבול

הארכת מועד הגשה מועד סיור קבלנים.  מכרז מס' 01.2021- התייעלות אנרגטית בתי ספר מועצה מקומית כאבול

מועצה מקומית כאבול

מכרז פומבי מס'  01/2021 

מכרז להתייעלות אנרגטית בבתי הספר במועצה המקומית כאבול

טל: 04-8458101

מכרז פומבי מס'  01/2021

תנאים כלליים למכרז

·       אספקה והתקנה על גבי – גג בתי ספר של גופים סולראיים וחיבורם לחברת חשמל.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מתאריך:

31/01/2021 החל מהשעה 12:00

המועד האחרון להגשת הצעות:

יום ראשון בתאריך 28/02/2021 עד השעה 12:00

(המציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים)

*מצורף הארכת מועד הגשה מועד סיור קבלנים.  מכרז מס' 01.2021- התייעלות אנרגטית בתי ספר מועצה מקומית כאבול
ملف
פרסום לארכה - מכרז מס 01.2021