מכרז להתייעלות אנרגטית בבתי הספר במועצה המקומית כאבול

מכרז להתייעלות אנרגטית בבתי הספר במועצה המקומית כאבול

מועצה מקומית כאבול

מכרז פומבי מס'  01/2021 

מכרז להתייעלות אנרגטית בבתי הספר במועצה המקומית כאבול

טל: 04-8458101

מכרז פומבי מס'  01/2021

תנאים כלליים למכרז

·       אספקה והתקנה על גביגג בתי ספר של גופים סולראיים וחיבורם לחברת חשמל.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מתאריך:

31/01/2021 החל מהשעה 12:00

המועד האחרון להגשת הצעות:

יום ראשון בתאריך 21/02/2021 עד השעה 12:00

(המציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים)

*מצורף מכרז פומבי מס'  01/2021

בקשה לעיון

ملف
מכרז פומבי מס' 01/2021